Kamis, 02 Februari 2012

Meluruskan Fitnah Terhadap Imam Ibnu Khuzaimah

| Kamis, 02 Februari 2012 | 2 komentar

Disusun Oleh : Abu Iram Al-Atsary.

Tragis sekali, Kebencian para tokoh aswaja 100% mulai membabi buta, disebuah fans Page FB dengan terang-terangan dia menghujat para ulama yang kontra dengan mereka, dari mulai ulama mutaakhirin hingga para ulama besar dimasa lampau. Ini adalah suatu trend baru alias latah yang terjadi di negeri ini, mereka memakan bangkai para ulama dengan lahapnya, mengenaskan...sesuatu yang tak pernah dilakukan para tokoh besar negeri ini semisal Buya Hamka, KH Hasyim Asyari, KH Muhammad Dahlan, Ahmad Hasan, dan yang lainnya.

Tersebutlah sederetan daftar "Menu Daging Para Ulama" yang beracun, dari mulai Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Albany, Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga Imam Ibnu Khuzaimah - semoga Allah merahmati mereka semua-.

Agar pembaca tahu siapa dan bagaimana Imam Ibnu Khuzaimah yang mereka cela, maka saya akan paparkan secara ringkas biografi beliau.

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ishaaq bin Khuzaimah bin Al-Mughiirah bin Shaalih bin Bakr As-Sulamiy An-Naisaabuuriy, yang mempunyai julukan : imamnya para imam (imaamul-aimmah)., ia seorang imam besar yang melawat ke berbagai kota untuk mencari hadist, beliau pergi ke Ray, Baghdad, Basrah, Kufah, Syam, Jazirah, Mesir dan Wasith.

Madzhab fiqh yang ia pegang adalah Syaafi’iyyah. As-Sam’aaniy berkata :
وكان أدرك أصحاب الشافعي وتفقه عليهم
“Ia bertemu dengan shahabat-shahabat (murid) Asy-Syaafi’iy dan belajar kepada mereka” [Al-Ansaab, 2/362].

Guru-Gurunya
  • Mendengar hadits dari Ishaaq bin Rahaawaih dan Muhammad bin Humaid, akan tetapi tidak meriwayatkan hadits dari mereka berdua dikarenakan ia menulis dari mereka ketika masih ia masih kecil sebelum ia dapat memahaminya [Siyaru A’laamin-Nubalaa’14/365-366].
  • ‘Aliy bin Hajar di Marwa
  • Yuunus bin ‘Abdil-A’laa di Mesir
  • Ahmad bin Ibraahiim Ad-Dauraqiy dan saudaranya yang bernama Ya’quub.
  • Muhammad bin Harb di Waasith.
  • Muhammad bin Abaan Al-Mustamliy
  • Dan yang lainnya masih banyak [Al-Muntadham, 13/233 dan Siyaru A’laamin-Nubalaa’14/365-366].
Murid-Muridnya
o    Telah menulis darinya Abu Bakr Al-Ismaa’iiliy di Jurjaan dan Dahistaan [Taariikh Jurjaanhal. 413].
o    Telah meriwayatkan darinya, dua syaikhnya : Al-Bukhaariy dan Muslim di selain kitabShahih-nya [Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 14/366-367]. Al-Haakim berkata :
قد رأيت في كتاب مسلم بن الحجاج بخط يده: حدثني محمد بن إسحاق أبو بكر صاحبنا
“Aku pernah melihat di kitab Muslim bin Al-Hajjaaj dengan tulisan tangannya : Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaaq Abu Bakr, shahabat kami” [At-Taqyiidoleh Ibnu Nuqthah, hal. 17].
o    Syaikhnya, Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdil-Hakam.
o    Cucunya, Muhammad bin Al-Fadhl bin Muhammad bin Khuzaimah.
o    Abu Haatim Al-Bustiy (Ibnu Hibbaan).
o    Abu Ahmad bin ‘Adiy (Ibnu ‘Adiy).
o    Abu Bakr Ahmad bin Ishaaq Ash-Shibghiy.
o    Abu Ahmad Al-Haakim.
o    Dan yang lainnya masih banyak [Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 14/366-367].

Ia mendengar hadits dari banyak ulama diantara mereka adalah Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Humaid, ar-Razy. Akan tetapi ia tidak meriwayatkan hadits hadits yang mereka dengan dari mereka itu, akan tetapi ia meriwayatkan dari Abu Qudamah, dan diantara hadits yang diriwayatkan dari al Bukhari dan Muslim dan diluar dari Ash Shahih.

Beliau sangat berhati hati dalam meriwayatkan hadits, kadang kadang ia meninggalkan hadits karena ada catatan pada sanadnya.

Pujian Para Ulama Kepada Beliau 

Ibnu Hibbaan berkata :
كان -رحمه الله- أحد أئمة الدنيا علما وفقها وحفظا وجمعا واستنباطا، حتى تكلم في السنن بإسناد لا نعلم سبق إليها غيره من أئمتنا، مع الإتقان الوافر والدين الشديد إلى أن توفى رحمه الله
“Ia – rahimahullah – salah seorang imam dunia dalam ilmu, kefaqihan, hapalan, pengumpulan (ilmu-ilmu), dan istinbaath. Hingga, ia mampu berkata/meriwayatkan hadits-hadits dengan sanad yang kami tidak mengetahui ada orang yang mendahuluinya dari kalangan imam-imam kami; bersamaan dengan pengetahuannya yang sempurna dan kebenaran agamanya hingga ia meninggal dunia, rahimahullaah” [Ats-Tsiqaat oleh Ibnu Hibbaan, 9/156].
ما رأيتُ على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن، ويحفظ ألفاظها الصحاح، وزياداتها، حتى كأنَّ السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط
“Aku tidak pernah melihat di muka bumi orang yang menghapal hadits-hadits, menghapal lafadh-lafadh shahihnya, dan penambahannya hingga seakan-akan seluruh hadits berada di depan matanya, selain dari Muhammad bin Ishaaq bin Khuzaimah saja” [Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 14/372].

Ad-Daaruquthniy berkata :
كان ابن خزيمة إمامًا ثبتًا معدوم النظير
“Ibnu Khuzaimah adalah seorang imam yang tsabat, tidak ada bandingannya” [Suaalaat As-Sulamiy lid-Daaruquthniy, hal 101].

Abu Sa’d As-Sam’aaniy berkata :
اتفق أهل عصره على تقدمه في العلم...وكان أدرك أصحاب الشافعي وتفقه عليهم
“Orang-orang di jamannya telah sepakat mendahulukannya dalam hal ilmu….. dan ia pernah menjumpai shahabat-shahabat Syaafi’iy dan belajar kepada mereka” [Al-Ansaab, 2/362].

Abul-‘Abbaas bin Suraij berkata :
يُخْرِج النُّكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بالمِنقَاش
“Ia mengeluarkan intisari/faedah dari hadits Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa sallam dengan pahat[1]” [Ma’rifatu ‘Uluumil-Hadiits oleh Al-Haakim, hal. 283].

Abu ‘Abdillah Al-Haakim berkata :
فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق كثيرة، وهي أكثر وأشهر من أن يحتملها هذا الموضع
“Keutamaan imam ini terkumpul padaku dalam banyak kertas. Hal itu lebih banyak dan lebih terkenal/masyhur dari yang disebutkan di tempat ini” [idem, hal. 284].

Muhammad bin Sahl Ath-Thuusiy berkata :
سمعت الربيع بن سليمان وقال لنا: هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا: نعم. قال: استفدنا منه أكثر مما استفاد منا
“Aku pernah mendengar Ar-Rabii’ bin Sulaimaan, dan ia berkata kepada kami : ‘Apakah kalian mengetahui Ibnu Khuzaimah ?’. Kami berkata : ‘Ya’. Ia berkata : ‘Kami lebih banyak mengambil faedah darinya, daripada ia mengambil faedah dari kami” [Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 14/371].

Al-Haafidh Abu ‘Aliy An-Naisaabuuriy berkata :
كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة
“Ibnu Khuzaimah menghapal permasalahan-permasalahan fiqh dari haditsnya sebagaimana ia seorang qaari’ menghapal satu surat (dalam Al-Qur’an)” [idem, 14/372].
لم أر أحدًا مثل ابن خزيمة
“Aku tidak pernah melihat seorang pun yang semisal dengan Ibnu Khuzaimah”.

Adz-Dzahabiy memberikan komentar atas perkataan di atas :
يقول مثل هذا وقد رأى النسائي
“Ia telah berkata semisal dengan ini padahal ia pernah melihat An-Nasaa’iy” [idem, 14/372-373].
Ibnu Abi Haatim pernah ditanya tentang Ibnu Khuzaimah, lalu ia berkata :
ويْحَكُم! هو يُسال عنّا ولا نُسال عنه ! هو إمام يُقتدى به
“Celaka kamu, ia lah yang seharusnya ditanya tentang kami, dan bukan kami yang ditanya tentangnya. Ia adalah seorang imam yang diteladani” [idem, 14/377].

Adz-Dzahabiy berkata :
عنى في حداثته بالحديث والفقه، حتى صار يُضرب به المَثل في سعة العلم والاتقان
“Ia menyibukkan diri di masa mudanya dengan hadits dan fiqh, hingga menjadi patokan dalam keluasan ilmu dan itqaan” [idem, 14/365].
لابن خزيمة عظمة في النفوس، وجلالة في القلوب لعلمه ودينه، واتباعه السنة
“Ibnu Khuzaimah mempunyai kebesaran jiwa dan keagungan hati karena ilmu dan (kebaikan) agamanya, serta sikap ittiba’-nya terhadap sunnah” [idem, 14/374].

Ibnu Katsiir berkata :
كان بحرًا من بحور العلم، طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم، فكتب الكثير وصنف وجمع، وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها، وهو من المجتهدين في دين الاسلام، حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الشافعية عنه أنه قال: ما قلدتُ أحدًا منذ بلغت ست عشرة سنة
“Ia adalah laut dari lautan ilmu, mengembara ke berbagai negeri untuk mencari hadits dan ilmu. Lalu ia banyak mencatatnya, menulisnya, dan mengumpulkannya. Dan kitabnya Ash-Shahiih adalah kitab yang paling besar dan bermanfaat. Ia termasuk mujtahid dalam agama Islam. Asy-Syaikh Abu Ishaaq

Asy-Syiiraaziy menghikayatkan dalam Thabaqaat As-Syaafi’iyyah darinya (Ibnu Khuzaimah), bahwasannya ia pernah berkata : ‘Aku tidak pernah bertaqlid kepada siapapun sejak aku berusia 16 tahun” [Al-Bidaayah wan-Nihaayah, 11/170].

Ibnu ‘Abdil-Haadiy berkata :
الحافظ الثبت، إمام الأئمة، وشيخُ الإسلام، أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة
“Seorang haafidh yang tsabat, imamnya para imam, syaikhul-Islaam, Abu Bakr Muhammad bin Ishaaq bin Khuzaimah” [Thabaqaat ‘Ulamaa Al-Hadiits, 2/441].

Muhammad bin Al-Fadhl berkata :
استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، فقال: اقرإ القرآن أولا حتى آذن لك. فاستظهرت القرآن، فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة. ففعلت، فلما عيَّدنا، أذن لي، فخرجت إلى مرو، وسمعت بمرو الرُّوذ من محمد بن هشام صاحب هشيم، فَنُعِيَ إلينا قتيبة
“Aku pernah mendengar kakekku (Ibnu Khuzaimah) berkata : ‘Aku meminta ijin ayahku untuk keluar menemui Qutaibah’. Maka ayahku berkata : ‘Bacalah (hapalkanlah) Al-Qur’an terlebih dahulu, hingga aku berikan ijin kepadamu’. Aku pun menghapalkan Al-Qur’an’. Lalu ayahku berkata lagi : ‘Tinggallah dulu hingga engkau shalat dengan mengkhatamkan Al-Qur’an’. Lalu, aku pun melakukannya. Ketika kami merayakan hari raya ‘Ied, ayahku mengijinkanku. Aku pun keluar menuju daerah Marwi, dan aku mendengar di Marwi dari Muhammad bin Hisyaam, shahabat Husyaim. Lalu sampailah kepada kami khabar wafatnya Qutaibah” [Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 14/371].

Ibnu Khuzaimah berkata :
كنت إذا أردت أن أصنف الشيء أدخل في الصلاة مستخيرًا حتى يفتح لي، ثم أبتدئ التصنيف
“Dulu, jika aku hendak menulis sesuatu, maka aku mengerjakan shalat istikharah, hingga Allah membukakan bagiku, (setelah itu) lalu aku mulai menulis” [idem, 14/365].
Abu Ahmad Husainak pernah bertanya kepada Ibnu Khuzaimah : “Berapa hadits yang dihapal oleh syaikh (yaitu Ibnu Khuzaimah)”. Maka Ibnu Khuzaimah memukul kepalanya dan berkata : 
ما أكثر فضولك ! ثم قال: يا بني! ما كتبتُ سوداء في بياض إلا وأنا أعرفه
“Betapa banyak kelebihan (bicara)-mu. Wahai anakku, tidaklah aku menulis tinta hitam di atas kertas putih kecuali aku mengetahui/menghapalnya” [idem, 14/373].

Ibnu Khuzaimah pernah ditanya : “Dari siapakah engkau mendatangi/mencari ilmu ?”. Ia menjawab :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم لما شُرب له." وإني لما شربت سألت الله علمًا نافعًا
“Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ‘Air zamzam itu sesuai dengan yang diinginkan peminumnya’. Dan aku ketika meminumnya berdoa kepada Allah agar memperoleh ilmu yang bermanfaat” [idem, 14/370].

Ar-Rabi’ bin Sulaiman berkata,” Kami lebih banyak memperoleh ilmu dari Ibnu Khuzaimah daripada yang ia diperoleh dari kami”.

 Al Hakim menggolongkan ia ke dalam golongan fuqaha hadits, ia banyak mempunyai kitab dan beliau mempunyai sebuah kitab ash Shahih yang terletak dibawah Shahih Muslim.

Wafatnya
Ibnu Khuzaimah jatuh sakit pada malam Rabu, dan wafat malam Sabtu setelah ‘Isyaa’, tanggal 5 Dzulqa’dah di rumahnya pada usia 88 tahun. Ia dikuburkan di rumahnya yang kemudian (rumahnya tersebut) dijadikan pekuburan [Ats-Tsiqaat oleh Ibnu Hibbaan, 9/156 dan Al-Ansaab, 2/362].
Abu Sa’iid bin Muhammad, saudara Ibnu Khuzaimah, berkata :
حضرت وفاة الإمام أبي بكر وكان يحرك إصبعه بالشهادة عند آخر رمق
“Aku hadir pada waktu wafatnya Al-Imaam Abu Bakr. Ia menggerak-gerakkan jari telunjuknya bersyahadat saat menjelang wafatnya” [At-Taqyiid, hal. 17].

Tulisannya
  • Al-Haakim berkata :
مُصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابًا، سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء، وإن فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء، ومسألة الحج خمسة أجزاء
“Tulisan-tulisannya lebih dari 140 kitab selain dari Al-Masaail (permasalahan-permasalahan tertentu) yang mencapai lebih dari 100 juz. Dan tulisannya tentang fiqh hadits ada 3 juz, serta permasalahan haji ada 5 juz” [Ma’rifatu ‘Uluumil-Hadiits, hal. 284].
  • Kitaabut-Tauhiid wa Itsbaati Shifaatir-Rabb [Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 14/374 dan Al-Alaam oleh Az-Zirkiliy 6/29].
  • Shahiih Ibni Khuzaimah [Al-Majma’ul-Muassas li-Mu’jamil-Mufahras oleh Ibnu Hajar 1/286 & 502 dan Al-A’laam oleh Az-Zirkiliy 6/29].
Mengapa "Anak-anak kecil" itu mencela beliau?
Para pencela Imam Ibnu Khuzaimah terbagi kedalam 2 jenis manusia:
1 Anak ingusan yang tak mengenal siapa beliau, tak mampu melihat tingginya gunung dalamnya lautan.
2. Para pengekor ahli syubhat dan hawa nafsu yang mana mereka mencela beliau lantaran beliau mempunyai perkataan-perkataan emas didalam tauhid yang "Sangat Memukul Tengkuk" mereka.

Diantara Perkataan-Perkataannya dalam Permasalahan ‘Aqidah
o    Sifat Istiwaa’ dan ‘Ulluw Allah di atas makhluk-Nya
من لم يُقرّ بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه، يُستتاب فإن تاب وإلا ضُربت عنقه
“Barangsiapa yang tidak mengatakan bahasannya Allah ta’ala di atas ‘Arsy, di atas tujuh lagit, maka ia telah kafir terhadap Rabbnya. Ia diminta untuk bertaubat. Jika mau bertaubat, maka diterima, jika tidak, dipenggal lehernya” [Ma’rifatu ‘Uluumil-Hadiitshal. 285].
Ia berkata tentang firman Allah ta’ala QS. Al-Ghaafir ayat 36-37 :
وفي قوله {وإني لأظنه كاذبا} دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه جلا وعلا أعلى وفوق
“Dan dalam firman-Nya : ‘dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta’(QS. Ghaafir : 37) merupakan petunjuk bahwasannya Muusaa memberitahukan kepadanya (Fir’aun) bahwa Rabbnya adalah Tinggi dan Di atas (segala sesuatu)” [At-Tauhiid wa Itsbaati Shifaatir-Rabb ‘Azza wa Jalla oleh Ibnu Khuzaimah, 1/264].
o    Sifat Ru’yah.
Ibnu Khuzaimah berkata dalam Kitaabut-Tauhiid :
باب ذكر البيان إن رؤية الله التي يختص بها أولياءه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}
ويفضل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين، ويُحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق كما أعلم في قوله {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}،
“Baab : Penyebutan penjelasan bahwasannya ru’yatullah (melihat Allah) yang dikhususnya denganya para wali-Nya pada hari kiamat yang disebutkan dalam firman-Nya : Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat” (QS. Al-Qiyaamah : 22-23). Dan Allah melebihkan para wali-Nya dari kalangan orang-orang yang beriman dengan kelebihan ini. Dan Allah akan menghijab seluruh musuh-musuh-Nya dari kalangan orang-orang musyrik, Yahudi, Nashrani, Majusi, dan munafiq untuk melihat-Nya; sebagaimana diketahui dalam firman-Nya : Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka’ (QS. Al-Muthaffifiin : 15)”.
o    Sifat Nuzuul dan Kaifiyyah.
رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك، ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي لم يصف لنا كيفية النزول
“Para ulama Hijaaz dan ‘Iraaq telah meriwayatkan dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam hadits tentang turunnya Rabb jalla wa ‘alaa ke langit dunia pada setiap malam. Kami bersaksi dengan satu persaksian yang terucap oleh lisan dan dibenarkan oleh hati, meyakini seluruh khabar yang menyebutkan turunnya Rabb tanpa mensifatkan adanya kaifiyyah. Hal itu dikarenakan Nabi kita Al-Mushthafaa tidak menjelaskan kepada kami kaifiyah turunnya Allah ke langit dunia. Namun kami mengetahui bahwasannya Allah itu turun. Dan Allah jalla wa ‘alaa dan Nabi-Nya shallallaahu ‘alaihi wa sallam tidak meninggalkan penjelasan yang dibutuhkan kaum muslimin dari perkara agama mereka. Kami adalah orang-orang yang mengatakan dan membenarkan khabar-khabar ini tentang penyebutan an-nuzuul tanpa memperberat diri dalam perkataan tentang sifat-Nya atau sifat kaifiyyah saat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam tidak menjelaskan kepada kami kaifiyah turunnya (Allah)” [At-Tauhiid 2/289-290].
o    Permasalahan Tasybiih.
نحن نقول: إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارؤنا، ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول أن هذا تشبيه المخلوق بالخالق
“Kami berkata : Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat sebagaimana Khaaliq kami telah memberitahukan kepada kami. Kami berkata kepada orang yang mempunyai pendengaran dan penglihatan : ‘Bahwasannya Ia Maha Mendengar lagi Maha Melihat’. Kami tidak mengatakan hal ini sebagai bentuk penyerupaan makhluk kepada Khaaliq” [idem, 1/61].
Wallaahu a’lam bish-shawwaab. Abu Al-Jauzaa’ Al-Atsariy.

Foot Note:
[1]        Ungkapan ini menggambarkan bahwa ia mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya. wallaahu a’lam.


 
Sumber :
- Biografi Ibnu Khuzaimah dalam ath Thabaqul Qubra Ibn Sa’ad no 2/130.
- http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/09/biografi-ibnu-khuzaimah.html 

Ditulis Oleh : muhammad yusuf ~ Blog Pribadi Abu Iram Al-Atsary

Selamat, Anda sedang membaca artikel saya yang berjudul Meluruskan Fitnah Terhadap Imam Ibnu Khuzaimah - Artikel ini diposting oleh muhammad yusuf pada hari Kamis, 02 Februari 2012. Terimakasih atas kunjungan Anda serta kesediaan Anda membaca artikel ini. Jangan lupa like ke akun facebook anda untuk berbagi - Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui Buku Tamu Kami. By. Abu Iram Al-Atsary.

2 komentar:

Subhan mengatakan...

Assalamu'alaikum. Setahu saya, ga ada ulama aswaja yang mencela Ibnu Khuzaimah. Setidaknya postingan anda tidak menunjukkan hal itu. Anda hanya menunjuk sebuah fanpage FB ga jelas. Ulama aswaja sangat menghormati Ibnu Khuzaimah. Imajinasi anda saja yang merekonstruksi dongeng bahwa Ibnu Khuzaimah dicela. Mari bangun kesepahaman dan menghapus kotak kotak aswaja - salafi-wahabi. Terima kasih.

Abu Iram Al-Atsary mengatakan...

Wa'alaykumussalam, ketidak tahuan saudara subhan tersebut bukan berarti tidak ada postingan tentang masalah tersebut, saya memang sengaja tidak membahas isi buruknya postingan tersebut, karena memang sebuah hasil tela'ah ilmiyyah yang sama sekali tidak berbobot, maka yang saya ingin ketengahkan adalah para pembaca mengenal siapa sebenarnya sosok Imam Yang Mulia yang sudah dicela tersebut, Allahul Musta'an ;;)

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Posting Komentar

Tulis Komentar Anda Disini:

 
© Copyright 2010. yourblogname.com . All rights reserved | yourblogname.com is proudly powered by Blogger.com | Template by o-om.com - zoomtemplate.com